IKKI LOGO reactangle

สินค้า เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ ในห้องปฏิบัติการ

เราเข้าใจในการ ยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยสินค้าที่เราคัดสรรคุณภาพ ให้ตอบโจทย์ในทุกๆด้าน ที่คุณกำลังตามหา ความแม่นยำและประสิทธิภาพ

QA-CAD Auto ballooning

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact Family

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-M: Measure

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-C: Calibration

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-D: Documentation

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-T: Troubleshooting

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Customized Software

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

WinROOF

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Total materia

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HRX-01

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Autofocus Handy

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Autofocus inspection

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Stereo Microscope: NSW

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Autofocus 4K Ultra HD

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Digital Microscope with Displa

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

MSUSB401

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

TS-HM

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

TS-1000

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-5000(E)

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-2016(E)

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-5040(E)

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

XY Stage

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Rotary Stage

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-1020E

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

ATAGO Refractometer : PAL Seri

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

IR Brix Meter

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Brix Refractometer

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Borealis : BA-T

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

MOC63u

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

AD1683A

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Precision Balances Scale

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

TR72A

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

KC-32

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

KC-52A

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Anemometer 0110-1125

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

NL-63

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

CEM DT-1309

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

PW3365

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

MSA ALTAIR® 5X

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Metal Detector : AD4976

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Coconut Filter

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Millipore™ Membrane Filter

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)