tateyama the matter of plastic melt index

TM – Melt Indexer

Melt Indexer : พลาสโตมิเตอร์ชนิดอัดขึ้นรูป หรือเครื่องวัดการไหลของ พลาสติก ซึ่งทำขึ้นมาเพื่อขั้นตอนการทดสอบ A หรือ/และขั้นตอนการทดสอบ B (MFR Method A และ Method B)

  • อุณหภูมิชี้วัดที่ 0.01°C และ อัตราที่ ±0.2 °C 
  • Lot function และ การควบคุมที่ง่ายด้วยจอสัมผัส
  • Pre-configuration การตั้งค่าสำหรับการทำงานที่ง่ายขึ้นก่อนการเริ่มใช้งานทั้ง PP,PE etc

ติดต่อเรา