IKKI slogan
IKKI LOGO reactangle

สินค้างานอุตสาหกรรมชั้นนำที่เราคัดสรรมา
เราเข้าใจในการ ยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิต ด้วยสินค้าที่เราคัดสรร คุณภาพให้ตอบโจทย์ในทุกๆด้านที่คุณกำลังตามหา ความแม่นยำและประสิทธิภาพ

Software Solution

QA-CAD Auto ballooning

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact Family

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-M: Measure

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-C: Calibration

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-D: Documentation

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-T: Troubleshooting

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Customized Software

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

WinROOF

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Total materia

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HRX-01

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Autofocus Handy

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Autofocus inspection

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Stereo Microscope: NSW

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

TS-1000

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Granite Surface

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Metrotom 1

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Calipers: 551 series

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

CMM: Zeiss Spectrum

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Optical Shaft Measuring

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

FM-X : Microhardness Tester

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

FV-Series : VICKERS Hardness t

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

FR-X : Rockwell Hardness Teste

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

FM-810ARS : Hardness testing

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Standard blocks

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-150A

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

8MHRS-150H

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

ETIPD

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Hardness Tester

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Precision Balances Scale

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Counting Scales: FC-I

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Digital Torque Wrench

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

TR-A1

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

CS-A1100

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

NTS 500

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Borescope: Inskam805

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Borescope: NTS 300

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Refractometer

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Hardened layer depth

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Bench Center

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Bore Diameter

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Step Gauge

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Concentricity Measuring

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Air Micrometer

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Snap Gauge: 25 62×25

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Limit Plug: 25H7

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Thread Ring : GONO 20Ø

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Thread Gauge: M5P1

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Thread Plug/Ring: GP II W20 16

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Limit Plug: Ø16-80

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Spline Gauge

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

ZDS-1500

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

DS-600

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Mounting Press

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

MP-1B

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Q-100B

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

MP-2B

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

CMM: Zeiss Spectrum

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Adapter plate: TPM3MESSOTL1

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Holder: HIM400015018

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Star Styli: SIM201005011

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Straight Styli: THM2S2003031

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Straight Styli: TCM203003041

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

CMM Styli

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

TM – Method B

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

L260 – Method B

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

L260 – Method A

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

General Machining Parts

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Die and Mold

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Millipore™ Membrane Filter

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Rolling centers

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Alumina Powder

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Polishing Cloth

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Abrasive Paper

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Bakelite Resin

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Rotary Stage

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

XY Stage

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-5040(E)

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-2016(E)

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-5000(E)

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-1020E

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Magnetic V block

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)