มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร มีอะไรบ้าง และมาตรฐานอาหารต่างๆ

มาตรฐาน การผลิตอาหาร มีอะไรบ้าง และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

ความปลอดภัยของผู้บริโภค คือสิ่งที่ทำให้ มาตรฐานความปลอดภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริโภควางใจได้ในสินค้า ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของบุคคลากรด้วยเช่นกัน…..ผู้ผลิตยังสามารถใช้ในการขยายขอบเขตการขายของสินค้า

มาตรฐานและคุณภาพ ของอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)

Good manufacturing practice in food industry

GMP (Good Manufacturing Practice) คืออะไร

GMP คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า มาตรฐานสุขลักษณะทั่วไป ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่รองรับถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และถูกตั้งเกณฑ์ไว้ อยู่ด้วยกัน 6 ข้อ

เกณฑ์วัด GMP (Good Manufacturing Practice)

 • สถานที่ตั้ง และ ส่วนของอาคารการผลิต
 • เครื่องมือ เครื่องจักร ในขั้นตอนการผลิตต่างๆ
 • การควบคุมกระบวนการผลิต
 • การสุขาภิบาล – ที่จะเริ่มตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งอาหาร การจำหน่ายอาหาร จนถึงมือของผู้บริโภค
 • การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
 • บุคลากรและสุขลักษณะ

Specific GMP หรือ GMP เฉพาะ

** Specific GMP หรือ GMP เฉพาะ จะเป็นมาตรฐานที่เจาะจงมากขึ้น เช่น GMP น้ำบริโภค GMP ของเหลวบริโภค ซึ่งก็จะต้องมีการผ่านกรรมวิธี ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไหม เพื่อให้การผลิตสินค้า ผ่านกระบวนการต่างๆ ในการผลิต ตั้งแต่ต้น จนถึงมือผู้บริโถคอย่างปลอดภัย

Hazard analysis critical point in food industry

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คืออะไร

HACCP คือ การวิเคราะห์ จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งก็คือมาตรการ การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ใน กระบวนการขั้นตอนการผลิต และยังมีการวิเคราะห์ และป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ และหลายๆครั้งก็จะต้องมีการตรวจสอบ Contamination Analysis เพื่อหาเชื้อ สิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนอีกด้วย และรวมทั้งยังมีการศึกษา และหาทางป้องกันเฝ้าระวังอีกด้วย

หลักการของ HACCP จะอ้างอิงอยู่ด้วยกัน 7 หลักการ

 • การดำเนินการวิเคราะห์อันตราย
 • หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
 • กำหนดค่าวิกฤต
 • กำหนดวิธีการเฝ้าระวัง
 • กำหนดวิธีการแก้ไข
 • กำหนดระเบียนการทวนสอบ (Traceability)
 • การจัดเก็บเอกสารและบันทึก

**สองข้อสุดท้ายที่ดูไม่สำคัญ แต่จริงๆแล้วมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากข้อมูลหาย ไม่มีการจัดเก็บที่ดี ก็อาจส่งผลที่ร้ายแรงได้ และ การสอบเทียบ การ ทวนสอบหากมีการสูญหาย หรือพลาดตารางของการสอบเทียบ ก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกัน ดังนั่นทางออกมักจะมาด้วย ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่นซอฟต์แวร์ของเรา ที่ช่วยในการจัดการ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผลการวัด ฯลฯ หรือ ซอฟต์แวร์ การจัดตารางสอบเทียบ และการเรียกข้อมูล การสอบกลับ

ISO 22000 in food industry

ISO 22000 คืออะไร

ISO 22000 คือมาตรฐาน ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมาตรฐานนี้จะเกี่ยวข้องกบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ข้อกำหนดของ มาตรฐาน ISO 22000

Food Safety management ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

โดยที่จะต้องทำการตรวจสอบ บันทึกรายละเอียดๆ ด้านความปลอดภัยของอาหาร

Management Responsibility ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

คล้ายกับ Vision Mission ของผู้บริหารที่ต้อง แสดงออกถึงควาามตั้งใจ ความมุ่งมันที่จะสนับสนุนด้านความปลอดภัยของอาหาร และจะต้องมีการให้พนักงานทุกคนรับทราบ และรวมทั้งการจัดตั้งทีม Food safety Team เพื่อจัดทำระบบความปลอดภัยอาหารต่างๆอีกด้วย

Resource Management การจัดการทรัพยากร

องค์กรจะต้องมีการจัดสรร วัสดุ อาคาร สิ่งก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคคลากร ที่ต้องเดินหน้าตามวัตถุประสงค์ตาม มาตรฐานด้านความปลอดภียของอาหาร

Management Responsibility ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

คล้ายกับ Vision Mission ของผู้บริหารที่ต้อง แสดงออกถึงควาามตั้งใจ ความมุ่งมันที่จะสนับสนุนด้านความปลอดภัยของอาหาร และจะต้องมีการให้พนักงานทุกคนรับทราบ และรวมทั้งการจัดตั้งทีม Food safety Team เพื่อจัดทำระบบความปลอดภัยอาหารต่างๆอีกด้วย

Planning and Realization of safe products - การวางแผนและจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย

โดยที่องค์กรต้องมี พื้นฐานต่างๆ ด้านสุขลักษณะ ซึ่งจะรวมไปถึง 

 • GAP (Good Agriculture Practice)
 • GHP (Good Hygienic Practice)
 • GVP (Good Veterinarian Practice)
 • GDP (Good Distribution Practice)
 • GPP (Good Production Practice)
 • GTP (Good Trading Practice)
 • GMP (Good Manufacturing Practice)

Validation Verification and Improvement of FSMS ระบบะทวนสอบ (Traceability) และปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหาร

โดยที่องค์กรจำเป็นจะต้องผ่านการรับรอง ว่ามาตรฐานทั้งหมด สามารถควบคุมอันตราย ประสิทธิภาพ คุณภาพ ถึงจุดที่ตั้งไว้ไหม และความสามารถในการควบคุมคุณภาพ ให้ผลิตภัณฆ์บรรลุตามที่ตั้งไว้ได้ไหม และอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมด ก็ต้องมีผลการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือด้วยการสอบเทียบ การจัดเก็บผลสอบเทียบ ผลทวนสอบ และทวนสอบระบบต่างๆ 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาทางด้านเอกสาร ด้วย ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่นซอฟต์แวร์ของเรา ที่ช่วยในการจัดตารางสอบเทียบ, การเรียกข้อมูล การสอบกลับ และการทวนสอบ Traceability ข้อมูลต่างๆของอุปกรณ์ทั้งหมดจึงเรียกออกมาได้ง่ายมากขึ้น และผลทวนสอบต่างๆ นับว่ามีความจำเป็นเป็นอย่าง เพราะถ้าการ ทวนสอบต่างๆไม่ตรงตามแผน หรือมีการคลาดเคลื่อนของการสอบเทียบ หรือข้อมูลไม่ครบ จะส่งผลต่อมาตรฐานที่ตั้งไว้ และอาจมีปัญหาตามมาที่ภายหลัง

Koffaree S.

Koffaree S.

Digital marketing and Content designer of IKKI Thailand
ตลาดอุตสาหกรรม นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศ และการเข้าใจตลาดของอุตสาหกรรม ในทัศนคติของตัวผมเอง ผมมองคำว่า User Experience หรือ ประสบการ์ณการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นหัวใจหลักของการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม

ในทุกๆครั้ง คำถามมากมายที่ผมมักถามตัวผมเองก่อนเสมอ… สินค้าจะไปเพิ่มอะไรในโรงงาน คุณภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไหม ระบบการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ระบบการทำงานดีขึ้นไหม ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน…
ซึ่งการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ อันดับแรก คือการมองเห็นศักยภาพของสินค้าของเรา หน้าที่เราจึงเป็นการที่เราจะต้องเข้าใจ ระบบการทำงานในโรงงานทั้งหมด ในสินค้าของเรา และการใช้งานของสินค้า เพื่อการมอบ User Experience ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า