Metallographic

เครื่องมือเตรียมความพร้อมชิ้นงานไม่ว่าจะเป็น การตัดชิ้นงานละเอียด หรือการขัดชิ้นละเอียด รวมไปถึง เครื่องหล่อชิ้นงานละเอียด เพื่อจุดประสงค์หลักๆของการเตรียมชิ้นงานให้พร้อมในงาน ถัดไป

Showing all 4 results