อิกกิโลโก้ ประเทศไทย

Fact-M: Measure

ซอฟต์แวร์ที่จัดเก็บข้อมูลโดยตรงจากเครื่องมือวัดหรือเครื่องจักร และบันทึกลง Database สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลและดูข้อมูลได้แบบ Real-time รวมถึงมีการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบกรณีข้อมูลผิดปกติ หรือเกิดปัญหาจากกระบวนการผลิตและคุณภาพ

ปัญหาความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล หรือเวลาที่สูญเสียไปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Analog จะได้รับปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ด้วย Fact-M

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บและบันทึกแบบ Digitalization จากเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบโดยตรง ลดปัญหาความผิดพลาดจาก Human Error และสามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Inspection Report .ในรูปแบบของไฟล์ Excel สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และประมวลผลออกมาเป็น Statistical Data ในลักษณะของ Chart ประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติของข้อมูลหรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนควบคุมคุณภาพ เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ซอฟต์แวร์ SPC ในการทำ SPC Control Chart

ซอฟท์แวร์ทรงพลังในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงประมวลผลข้อมูลแบบ Real-time

ติดต่อเรา